Банківське кредитування юридичних осібЋплатить
64 сторінки, дипломна роботаВСТУП
 
 Ринкові умови господарювання породжують об’єктивну необхідність використання суб’єктами підприємницької діяльності позикових фінансових ресурсів поряд із власними коштами, які є у їх розпорядженні, тобто поряд із статутним капіталом та іншими складовими власного капіталу. За питомою вагою перше місце серед позикових ресурсів у більшості підприємств посідає банківський кредит. З-поміж всіх традиційних видів діяльності  комерційних банків  надання кредитів  завжди було і залишається  головним джерелом їхнього прибутку  незважаючи  на збільшення кількості інших послуг.
 За умов економічної нестабільності України, останніми роками спостерігається збільшення потреби підприємств в кредитних ресурсах банківських установ. За умов фінансової кризи банки змінюють політику щодо кредитування, що позначається на обсягах виданих кредитів юридичним особам. Тому дана тема є дуже актуальною.
Мета дослідження полягає в розробці пропозицій щодо розвитку кредитування юридичних осіб комерційним банком на основі вивчення теоретичних та практичних аспектів зазначеної проблематики.
     Для досягнення даної мети потрібно виконати ряд завдань:
ɨ розглянути теоретичні основи кредитування юридичних осіб;
ɨ визначити суть та значення кредитування юридичних осіб;
ɨ дати характеристику видам банківських кредитів;
ɨ охарактеризувати умови та порядок надання кредитів юридичним особам;
ɨ дати оцінку кредитним ризикам при кредитуванні юридичних осіб
ɨ дати фінансово-економічну характеристику ВАТ КБ «Надра»;
ɨ провести аналіз кредитного портфелю ВАТ КБ «Надра»;
ɨ Оцінити кредитні ризики при кредитуванні юридичних осіб ВАТ КБ «Надра»;
ɨ визначити проблеми та недоліки при кредитуванні юридичних осіб та можливі шляхи їх вирішення;
ɨ обґрунтувати перспективи розвитку кредитування юридичних осіб в найближчі роки;
Об’єктом дослідження є ВАТ КБ «Надра».
Предмет дослідження – кредитна діяльність досліджуваного банку.
При написанні курсової роботи ми використали такі методи, способи та прийоми наукового дослідження які включили в себе як загальні методи, такі як матеріалістичний, порівняльний, історичний, так і спеціальні, наприклад, метод статистичного аналізу, зведення та групування, індексний метод та обробка літературних джерел, а також метод відображення результатів наукового дослідження в табличній формі.
Ћплатить

 
 
 
 
купить диплом инженера